Fietsles

Fietsles - Kees Verkade (1941-2020), Ubbo Emmiussingel te Groningen
Fietsles - Kees Verkade (1941-2020), Ubbo Emmiussingel te Groningen

Biciklilecke

 

Ez az, ami vár rám?

A túl magas nyereg,

hogy nem ér le a láb,

nem forog a pedál?

 

Ez az, ami vár rám?

A kormányba kapaszkodás,

a fék, amit nem érek el,

a félelem, hogy elesek?

 

Ez lesz, ami vár rám:

mindig a hátamon a kéz,

ruhámon át is perzsel,

és jelzi, merre menjek.

 

vertaling: Mari Alföldy

Fietsles

 

Is dit wat mij te wachten staat:

het zadel veel te hoog

geen voeten aan de grond

geen trappers in het rond?

 

Is dit wat mij te wachten staat:

een stuur om mij aan vast te houden

een rem niet onder handbereik

en aldoor dreigen om te vallen?

 

Dit is wat mij te wachten staat:

altijd in mijn rug die hand

die door mijn kleren brandt

die zegt naar welke kant.

 

(bij het beeld ‘Fietsles’ van

Kees Verkade aan de Ubbo Emmiussingel te Groningen) 

 

Atze van Wieren

Fytsles

 

Is dit wat my wankt:

it seal fierste heech

gjin fuotten oan de grûn

gjin trapers yn it rûn?

 

Is dit wat my wankt:

in stjoer om my oan fêst te hâlden

in rem net ûnder hanberik

en aloan driigje te fallen?

 

Dit is wat my wankt:

altyd yn’e rêch dy hân

dy’t troch de klean hinne brânt

dy’t seit wat kant ik út moat.

 

(by it byld ‘Fietsles’ fan Kees Verkade oan de Ubbo Emmiussingel yn Grins)

 

vertaling: Klaas Bruinsma (1931-2018)


Bernadett Heintz
Bernadett Heintz